ILLUMINON

Scientia potentia est

Privacy verklaring ZI Farma BV (ILLUMINON)

ZI Farma BV, ook handelend onder de naam ILLUMINON, gevestigd aan de Parklaan 11, 3016 BA te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Internetadressen: www.zifarma.nl; www.illuminon.nl; www.poh-fysio.nl; www.kennisovermedicijnen.nl.

Bezoekadres:
Parklaan 11
3016 BA Rotterdam
Nederland
Telefoon 06-15452345

Postadres
Box G5555
Postbus 35002
3005 DA Rotterdam
Nederland

Functionaris Gegevensbescherming
Asmar Al Hadithy is de Functionaris Gegevensbescherming van ZI Farma BV.
Hij is te bereiken via info@zifarma.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
ZI Farma BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres (zakelijk of privé)
– BIG nummer (indien van toepassing)

En verder overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, of in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites verzamelen geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens en hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar (tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd). We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zifarma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens
ZI Farma BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om diensten bij u af te leveren
– Zodat u of uw werkgever aan een wettelijke verplichting kunt voldoen, zoals het aantonen dat u met goed gevolg een cursus bij ons heeft gevolgd

Geautomatiseerde besluitvorming
ZI Farma BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ZI Farma BV) tussen zit. ZI Farma BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress (CMS software voor het maken van de websites), LearnDash en PanelPro (het elearningsysteem waarin digitale trainingen gevolgd kunnen worden), BuddyBoss (het community platform), ZOHO Mail (voor het versturen van digitale nieuwsbrieven) en een boekhoudsoftware (voor het kunnen voeren van een administratie en versturen van facturen).
ZI Farma BV biedt u ook de mogelijkheid om een account te openen en onderhouden in de website software met als doel de administratie voor u makkelijk te maken. Al uw persoonlijke accountgegevens, behaalde certificaten, voltooide trainingen en gevolgde workshops (of enig andere activiteit gevolgd via ZI Farma BV) zijn door u te monitoren via dit account.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
ZI Farma BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mail adres en BIG nummer (indien van toepassing): vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
ZI Farma BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of uw werkgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. ZI Farma BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
ZI Farma BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Deze analytische cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van zoekmachines zoals Google. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ZI Farma BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zifarma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. ZI Farma BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om, indien daarvoor een gegronde reden bestaat, een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
ZI Farma BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of benader ons via info@zifarma.nl