ILLUMINON

Scientia potentia est

Algemene voorwaarden van  ILLUMINON

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID & DEFINITIES

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door of vanwege ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name maar niet uitsluitend zijn deze voorwaarden van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het vermelden van diensten, producten en opleidingen van opdrachtgevers, met name doch niet uitsluitend (onderwijs)instellingen, op de website www.ILLUMINON.nl, zulks onder andere met vermelding van de inhoud van die diensten, producten en opleidingen en de bij die diensten, producten en opleidingen behorende tarieven.

1.2 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over opdrachtgever moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot ILLUMINON in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, alsmede elke natuurlijke of rechtspersoon die met ons een overeenkomst wenst aan te gaan. Onder opdrachtgever dient in het bijzonder doch niet uitsluitend te worden verstaan deelnemers aan cursussen, of derden (onderwijs)instellingen die ons opdracht geeft tot het vermelden van haar diensten, producten en opleidingen op onze website www.ILLUMINON.nl., dan wel die daarvan als deelnemer aan het cursusaanbod gebruik maakt.

1.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

1.4 Indien ook de opdrachtgever naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever door ons uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard en voor zover de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met het bepaalde in onze algemene voorwaarden. Komen de voorwaarden van de opdrachtgever dus in strijd met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Artikel 2 AANBIEDINGEN

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien geen termijn is aangegeven, zijn door ons gedane offertes 30 dagen geldig, te rekenen vanaf de dag(tekening) van de offerte.

2.2 De inhoud van folders, drukwerken, prijslijsten etc. bindt ons niet, tenzij daar in de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk naar wordt verwezen.

2.3 Indien opdrachtgever een zelfde opdracht tegelijkertijd aan derden verstrekt of indien opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan derden heeft verstrekt, is opdrachtgever gehouden ons dat onverwijld mee te delen, zulks onder vermelding van de naam van de derden voornoemd.

Artikel 3 ADVIEZEN EN INFORMATIE

3.1 Door ons verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend en binden ons derhalve op geen enkele wijze.

3.2 Wij staan niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens. In het bijzonder staan wij niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens over (de inhoud en de tarieven van) haar diensten, producten en opleidingen. Wij behoeven de door de opdrachtgever aangeleverde informatie en gegevens niet nader op hun juistheid te onderzoeken.

3.3 Wij aanvaarden nimmer enige verantwoordelijkheid voor informatie en gegevens die door opdrachtgever zelf zijn aangeleverd.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Overeenkomsten komen eerst tot stand wanneer wij een ons gegeven opdracht schriftelijk aanvaarden. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij onze opdrachtbevestiging verzenden. Als datum van aanvaarding/bevestiging van de opdracht geldt de datum waarop wij de opdrachtbevestiging verzenden.

4.2 Op alle offertes van ons zijn deze algemene voorwaarden van toepassing als waren zij daarin letterlijk opgenomen.

4.3 Een overeenkomst wordt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geacht te zijn aangegaan voor de duur zoals vermeld in het contract, te rekenen vanaf de datum van verzending van de opdrachtbevestiging. Met name doch niet uitsluitend is het bepaalde in artikel 4.4 van deze overeenkomst van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot het vermelden van diensten, producten en opleidingen van opdrachtgevers, met name doch niet uitsluitend (onderwijs)instellingen, op de website www.ILLUMINON.nl.

4.4 Offertes van ILLUMINON zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot na 1 (één) maand na de datum waarop de offerte is uitgebracht.

4.5 Voor particuliere openinschrijvingen heeft de cursist te allen tijde een bedenktijd van 14 dagen.  Annulering door de opdrachtgever dient schriftelijk of per e-mail te geschieden tot uiterlijk 4 weken vóór de (eerste) cursusdag. In dit geval worden annuleringskosten ad € 30,– in rekening gebracht. Indien opdrachtgever na deze tijd annuleert, is opdrachtgever het volledige cursusbedrag verschuldigd. De opdrachtgever mag een vervanger sturen, mits passend binnen de doelgroep van de cursus en mits opdrachtgever ILLUMINON hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte heeft gebracht.

Artikel 5 PRIJZEN

5.1 Onze prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, in Euro, exclusief omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.2 De in offertes en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loonkosten, belastingen en andere heffingen van overheidswege.

5.3 Wij behouden ons het recht voor om indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van het verrichten van de diensten en werkzaamheden (daaronder in het bijzonder te verstaan: het daadwerkelijk vermelden van de diensten, producten en opleidingen van opdrachtgever op de website) verhogingen in een of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit verandering in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 6 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIES

6.1 Indien sprake is van fouten in de informatie en indien die fouten tijdig en op de juiste manier door opdrachtgever aan ons ter kennis zijn gebracht, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden, zijn wij slechts gehouden tot – zulks te onzer keuze – (kosteloos) herstel van die fouten of terugbetaling van de ontvangen koopsom of een in overleg met opdrachtgever te bepalen schadeloosstelling in een andere vorm dan hiervoor genoemd.

6.2 Behoudens onze eventuele verplichting(en) uit hoofde van het voorafgaande, zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdrachtgever en aan anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd, winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem te werk gestelden of derden, ontstaan door fouten in de informatie. Voorts zijn wij in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade, bedoeld in de meest ruime zin van het woord, die direct dan wel indirect het gevolg is van inbreuk op industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden ten gevolge van het gebruik van door of vanwege opdrachtgever aangeleverde informatie, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden.

6.3 De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de informatie. Voorts zijn wij niet aansprakelijk voor de inhoud van de door ons op de website vermelde producten, diensten en/of opleidingen.

6.4 ILLUMINON is niet aansprakelijk voor tegenvallende prestaties en garandeert niet dat het afgenomen product of de verrichte dienst geheel foutloos is en/of aan de doelstellingen die de opdrachtgever heeft volledig zal voldoen.

Artikel 7 BETALING

7.1 Indien afnemer kiest voor betaalwijze ‘factuur’ wordt de factuur per email verstuurd naar de debiteur die afnemer heeft aangegeven. Bij deze betaalwijze worden administratiekosten ad €10 in rekening gebracht. De factuur dient 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij niet of niet tijdige betaling zal afnemer, zonder ingebrekestelling, vanaf de vervaldag van de factuur wettelijke rente verschuldigd zijn over de nog openstaande bedragen. Hierop volgend zal afnemer aansprakelijk worden gesteld en komen gemaakte kosten met betrekking tot de incasso voor rekening van afnemer. Indien afnemer kiest voor betaalwijze ‘automatische incasso’, wordt het cursusgeld automatisch geïncasseerd van het door afnemer opgegeven IBAN rekeningnummer. Afnemer dient de machtiging hiervoor te retourneren. Bij betaling via iDEAL zal het cursusgeld na afronding van de inschrijving direct aan ILLUMINON worden voldaan en ontvangt afnemer een factuur. De afnemer is verantwoordelijk voor betaling van het cursusgeld. ILLUMINON kan niet worden gehouden aan afwijkende afspraken hieromtrent tussen werkgever en afnemer.

7.2 Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist en zijn alle vorderingen van ons op de opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling vereist is, onmiddellijk opeisbaar. Alsdan hebben wij het recht, indien en voor zover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd alle andere rechten uit het gemene recht voortvloeiend. Wij zijn gerechtigd van opdrachtgever contante betaling of een garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting rust tot ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie(s), onverminderd ons recht op schadevergoeding.

7.3 Is de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling dan verbeurt hij aan ons, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling, een rente gelijk aan 2% per maand (tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt) of gedeelte van een kalendermaand, berekend over de koopprijs of het nog onbetaald gebleven gedeelte daarvan, welke rente onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Voorts is de opdrachtgever gehouden ons de buitengerechtelijke incassokosten te voldoen die verband houden met het incasseren van onze vorderingen. Deze kosten worden bepaald op 15% van de hoofdsom, onverminderd ons recht om verdere redelijke kosten ex artikel 6:96, lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek in rekening te mogen brengen met een minimum van € 75,-. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van te late betaling of niet-betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou de opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de betaling hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

7.4 Betalingen strekken eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

7.5 Indien in de financiële positie van de opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de levering van de zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, dan wel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

7.6 Voorschriften van welke autoriteit ook brengen geen verandering in de geldelijke verplichtingen van de opdrachtgever.

7.7 Het recht van de opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op ons te verrekenen wordt uitgesloten.

7.8 De gehele koopprijs is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet-tijdige betaling, wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling vraagt of zijn ondercuratelestelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken of de vorderingen van de opdrachtgever wordt gelegd, en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt, of wordt ontbonden.

7.9 Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen alle door ons in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8 ZEKERHEID

8.1 Wij zijn gerechtigd van de opdrachtgever te vorderen, dat hij zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen, zulks met name ook na de totstandkoming van de overeenkomst. Indien de door ons verlangde zekerheid niet wordt gegeven, kunnen wij de uitvoering van onze verplichtingen opschorten en/of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, onverminderd de rechten zoals die voor ons uit het gemene rechte voortvloeien.

8.2 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van ILLUMINON op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht moet worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (zogenaamde niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, staking, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, storingen in ons bedrijf of in het bedrijf van onze leveranciers, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale of regionale (overheids-)instanties.

9.2 Indien wij door overmacht de overeenkomst niet (tijdig) kunnen nakomen, hebben wij het recht de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, dan wel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspraken.

Artikel 10 WIJZIGINGEN IN HET AANGENOMEN WERK

10.1 Alle wijzigingen in de opdracht behoren. wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan als minderwerk. Wijzigingen in de opdracht moeten door ons schriftelijk worden aanvaard en bevestigd.

10.2 Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 11 ONTBINDING

11.1 Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald, zijn wij bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist: a. indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen nakomt; b. indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op opdrachtgever van toepassing wordt verklaard, de opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, het bedrijf van opdrachtgever wordt geliquideerd, of opdrachtgever door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over een gedeelte van zijn vermogen verliest.

11.2 Onverminderd het in het voorgaande bepaalde zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding en/of ons recht om onze verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt binnen de bij ingebrekestelling gestelde termijn.

11.3 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot ons richt, zal hij te allen tijde ons eerst schriftelijk in gebreke moeten stellen en ons een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog onze verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk moet melden.

11.4 Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.

11.5 Indien wij instemmen met ontbinding, zonder dat sprake is van verzuim van onze zijde, hebben wij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Ingeval van gedeeltelijke ontbinding kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door ons verrichte prestaties en hebben wij onverkort recht op betaling voor de reeds door ons verrichte prestaties.

Artikel 12 INTELLECTUELE EIGENDOM en AUTEURSRECHTEN

12.1 Opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken wegens inbreuk op rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom van derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst en vergoedt ons alle schade, die wij lijden als gevolg van acties jegens opdrachtgever dan wel jegens ons van gerechtigden met betrekking tot rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

12.2 Indien en voor zover niet uitdrukkelijk en schriftelijke anders is overeengekomen, komen alle rechten uit industriële en/of intellectuele eigendom die voortvloeien uit en/of samenhangen met de opdracht c.q. overeenkomst, toe aan ILLUMINON, een en ander bedoeld in de meest ruime zin van het woord.

12.3 Alle door ILLUMINON verstrekte stukken, zoals cursusboeken, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 13 TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Op alle door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14 GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij de opdrachtgever ons binnen een maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen, schriftelijk laat weten voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond van het gemene recht bevoegd is.